1. Definities

  1. Onder Top Star wordt in deze voorwaarden verstaan de firma's Top Star International BV (KvK 06050520 / BTW NL802162411B01), Top Star Sport Products BV (KvK 06071429 / BTW NL802162344B01) en Top Star Plus BV (KvK 06071399 / BTW NL802161911B01).
  2. Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Top Star een overeenkomst aangaat.
 2. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Top Star.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.
 4. Totstandkoming

  1. De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging door Top Star, dan wel door feitelijke uitvoering.
  2. De inhoud van de schriftelijke bevestiging geldt als volledig en juist, tenzij koper binnen een termijn van 7 dagen tegen de schriftelijke bevestiging schriftelijk protesteert.
 5. Prijzen

  1. De door Top Star opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
  2. Voor alle leveringen luiden de prijzen af magazijn Top Star, tenzij anders overeengekomen.
  3. Door Top Star in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden Top Star niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is Top Star gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
  4. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden voor rekening van koper.
 6. Wijzigingen

  1. Wijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering en/of aantal is uitsluitend bespreekbaar indien de zaken nog niet in bewerking zijn genomen resp. nog niet voor koper zijn gereserveerd. Kosten als gevolg van eventuele overeengekomen veranderingen van de overeenkomst worden door Top Star aan koper in rekening gebracht.
 7. Eigendomsvoorbehoud

  1. Top Star blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken en de vergoeding voor verrichte werkzaamheden geheel is voldaan.
  2. Zolang de eigendom niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
  3. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Top Star te bewaren.
  4. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Top Star tekortschiet of Top Star goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Top Star gerechtigd onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
  5. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs verminderd met kosten die Top Star door terugneming heeft gemaakt.
  6. Het is koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
 8. Aflevering en risico

  1. Aflevering vindt plaats af magazijn Top Star, tenzij Top Star de zaken zal bezorgen.
  2. De zaken zijn voor risico van koper, zodra de zaken afgeleverd zijn.
  3. Indien is overeengekomen dat de zaken door Top Star bezorgd zullen worden, gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken uit het transportmiddel worden gelost.
  4. In de gevallen waar door Top Star voor rekening van koper het transportschaderisico aan de zending is verzekerd, dient in geval van zichtbare transportschade daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen twee maal vierentwintig uur schriftelijk kennis te worden gegeven, zulks - althans voor zover van toepassing - onder bijvoeging van het proces-verbaal van de Nederlandse spoorwegen of aantekening op het beurtvaartadres, waaruit aard en omvang van de beschadiging blijkt.
  5. In het geval van aansprakelijkheidserkenning door de verzekeraar zullen de beschadigde, gebroken of vermiste onderdelen door Top Star voor haar rekening worden gerepareerd of herleverd, met uitsluiting van elke verdere verplichting en uitsluitend voor zover de aansprakelijkheidserkenning reikt.
 9. Levertijd

  1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk ais fataal is gekwalificeerd.
  2. De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die koper aan Top Star dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van Top Star.
  3. Top Star is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Top Star niet tot enige vergoeding noch geeft zij koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft koper het recht om na het verstrijken van de levertijd Top Star schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
  4. Indien een leveringsdatum is overeengekomen en de zaken op of omstreeks deze datum verzendgereed zijn, heeft Top Star het recht van koper het terstond afnemen van de zaak te verlangen. In ieder geval is Top Star gerechtigd de bestelde ter beschikking van koper staande zaken terstond te factureren. Tevens is Top Star gerechtigd voor de vergoeding van opslagkosten en overige kosten die Top Star maakt teneinde de zaken voor aflevering aan koper ter beschikking te houden, een vergoeding in rekening te brengen. De tijdelijke opslag van de zaken geschiedt voor risico van koper.
 10. Betaling

  1. Betaling dient te geschieden 8 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Top Star is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
  4. Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is koper tevens gehouden tot volledige vergoeding van incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
  5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Opschorting

  1. Bij niet nakoming door de koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingstermijn heeft Top Star het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen uit alle tussen Top Star en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingrechten. Tevens worden bij niet nakoming door de koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van Top Star op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 12. Klachten

  1. Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Top Star.
  2. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel terstond schriftelijk aan Top Star te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame hieromtrent vervalt.
 13. Garantie

  1. Op alle geleverde zaken verleent Top Star een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de zaken geleverde garantiecertificaten. De garantie houdt in dat Top Star naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van Top Star. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Top Star zijn gewijzigd of worden onderhouden. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van de aard van het gebrek, terwijl Top Star tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen.
 14. Aansprakelijkheid

  1. Onverminderd hetgeen in artikel 13 is bepaald omtrent garantie en onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde aanvaardt Top Star wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Top Star slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  3. De door Top Star te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de overeenkomst door Top Star aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting).
  4. In geval van onrechtmatige daad van Top Star of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor Top Star rechtens aansprakelijk gehouden kan worden is Top Star slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 453.780,22 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
  5. Aansprakelijkheid van Top Star voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal schadevergoeding per gebeurtenis bij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Top Star heeft aangemeld.
 15. Emballage

  1. Emballage wordt bij terugzending tot het volle berekende bedrag gecrediteerd mits terugzending geschiedt binnen een maand na factuurdatum, in goede staat, franco magazijn Top Star te Enschede.
 16. Annulering

  1. In geval van in gebreke blijven van koper ten aanzien van enige jegens Top Star aangegane verplichting, aanvraag van zijn surseance van betaling, zijn faillissement of liquidatie van zijn onderneming of filiaal, is Top Star gerechtigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat koper recht heeft op schadevergoeding.
 17. Overmacht

  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van Top Star te komen: in gebreke blijven van leveranciers van Top Star en stakingen in het weg-, of trein-, of zeevervoer.
 18. Geschillen

  1. Op overeenkomsten met Top Star is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij Top Star de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank Almelo onder nr. 49/2000.

Privacyverklaring

Daarnaast willen wij u wijzen op de privacyverklaring, die wij in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht ging, hebben opgesteld: klik hier.